Zapytanie ofertowe

Stryszów, dnia 08.06.2021r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 na zakup i montaż  2 drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych klasy  EI 30 i EI 60 (pełnych)

 ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Adres: 34 – 146 Stryszów 90

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup i montaż 2 drzwi   wewnętrznych przeciwpożarowych klasy  EI 30 i EI 60 (pełnych) zgodnie z następującą specyfikacją:

               

 1. Wymiary otworów drzwiowych:

 

 a) 207 cm,  szer. 140 cm

      Drzwi lewe:  90 + dostawka:  40 

     klasa EI 60

 

b) 197 cm, szer. 100 cm

      Drzwi prawe: 90

     klasa EI 30

  Dostawa, montaż.

 W ramach dostawy drzwi wykonawca musi zapewnić transport we wskazane miejsce:

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie,

            34 – 146 Stryszów 90

       Wystawiane przez Wykonawcę faktury powinny wskazywać jako podatnika nabywcę:

 Gmina Stryszów, 34 – 146 Stryszów 90, NIP: 551 169 09 07, a jako odbiorcę i płatnika wpisać pełną nazwę i adres jednostki budżetowej – bez podawania NIP, wskazaną w pkt. 2 lit.a.

 Wykonawca zapewnia montaż (bez gładzi i wykończenia) oraz materiały potrzebne do montażu (kotwy, kołki, pianki itp.) .

 • WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
 3. Wymagania wobec Wykonawcy:
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
 • Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania          w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

 

Oferta powinna być:

 

 1. Opatrzona pieczątką firmową;
 2. Posiadać datę sporządzenia;
 3. Podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

Oferta powinna zawierać:

 

 1. Wartość oferty (wartość netto, brutto) w podziale na pozycje wymienione w formularzu

    ofertowym;

 1. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny   św. Jana Pawła II w Stryszowie , 34 – 146 Stryszów 90 lub wysłana mailowo na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - do dnia 22.06.2021r do godz. 13:30 (decyduje data wpływu).
 2. Do oferty należy załączyć kserokopię wpisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

       90 dni od dnia złożenia zamówienia

 

 • KRYTERIA WYBORU OFERTY
 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100%

 1. Opis kryterium „Cena”: oferty będą oceniane według wzoru: W1= (Cmin / Cn) x 100, gdzie:

W1 – łączna ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „Cena”,

C min – najniższa cena spośród badanych nieodrzuconych ofert,

C n – cena badanej oferty,

100 – współczynnik wagi

 1. Wybrana zostaje nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów według kryteriów określonych w pkt. 1.

 INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą elektroniczną.

 1. Zamawiający podpisze z Oferentem stosowną umowę na wykonanie usługi.

 DODATKOWE INFORMACJE

Osoba do kontaktu: Lucjan Pająk , adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon: 33 8797492

 Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy