MISJA I WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRYSZOWIE

MISJA I WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STRYSZOWIE

NASZĄ MISJĄ JEST WYCHOWANIE DZIECKA UMIEJĄCEGO W SPOSÓB TWÓRCZY REALIZOWAĆ SWOJE ASPIRACJE ŻYCIOWE W OPARCIU O HISTORIĘ I TRADYCJĘ SWOJEGO REGIONU Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

 ZADANIE TO ZAMIERZAMY REALIZOWAĆ POPRZEZ:

- stwarzanie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka

- rozwijanie świadomości użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności

- wyrabianie samodzielności i kreatywności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów - budowanie realnego obrazu własnej osoby

- stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku przeżywanie, rozpoznawanie i dokonywanie wyborów wartości moralnych

- kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych ludzi

- promowanie wzorów kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych

- rozwijanie postaw patriotycznych w oparciu o historię i tradycję regionu

- kreowanie postaw odpowiedzialności za ochronę środowiska społeczno-przyrodniczego

- propagowanie postaw prozdrowotnych, wolnych od nałogów.

 

Wizja szkoły

1. BEZPIECZNA

- bez przemocy

- wyposażona w bezpieczne sprzęty

2. PROMUJĄCA KULTURĘ BYCIA

-według zasad dobrego wychowania, w stosunku do kolegów, nauczycieli i dorosłych

3. PROMUJĄCA ZDROWY TRYB ŻYCIA

- propagowanie aktywnego wypoczynku

- życie wolne od nałogów

- bezpieczeństwo w czasie przebywania w szkole

4. WYCHOWUJĄCA W POCZUCIU WIĘZI Z TRADYCJĄ I HISTORIĄ

- poznawanie regionu i jego przeszłości

- kultywowanie dorobku kulturowego

5. PRZYGOTOWUJĄCA DO AKTYWNEGO I TWÓRCZEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM

- samorząd klasowy, samorząd szkolny

- przygotowanie uroczystości szkolnych i regionalnych

6. POSIADAJĄCA WŁASNĄ OBRZĘDOWOŚĆ I SYMBOLIKĘ

- święta szkolne

- akademie okolicznościowe

- wycieczki do miejsc pamięci narodowej

- zwiedzanie okolicznych zabytków i ciekawych miejsc

7. PRZYGOTOWUJĄCA DO UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM

- teatr

- kino

- muzea

- wystawy

 

Ocena pracy szkoły

Praca szkoły w roku szkolnym 2004/2005 przebiegała według Planu Pracy Wychowawczej opartego o Program Działań Wychowawczych 6-letniej Szkoły Podstawowej w Stryszowie.

Działania skoncentrowane były wokół hasła „Ojczyzna , nauka , cnota” i realizowane w trzech obszarach odnoszących się do poszczególnych haseł.

. Obszar oddziaływań pod hasłem „Ojczyzna” objął całą społeczność uczniowską. Kształtowanie postaw patriotycznych, dumy narodowej , szacunku dla symboli narodowych i miejsc pamięci narodowych, dbałość o dobra kultury narodowej , umiłowanie ojczystej przyrody , języka ojczystego a także identyfikowanie się ze środowiskiem Stryszowa jako Małą Ojczyzną to główne zadania realizowane w klasach I –VI przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów i wychowawców. W ramach autorskiego programu edukacji regionalnej w klasach IV-VI realizowane były następujące zadania:

Sporządzenie rejestru kapliczek i figur przydrożnych w formie mini albumu – sztuka sakralna na terenie gminy Stryszów.

Przeprowadzenie gry dydaktycznej – „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Zorganizowanie we współpracy z GOK w Stryszowie konkursu wiedzy o Stryszowie – „Cudze chwalicie swego nie znacie”

Wykonanie plakatów promujących Stryszów naszą Małą Ojczyznę.

Zorganizowano konkurs wiedzy o historii i polskich zwyczajach świątecznych „Cud Bożego Narodzenia”

Gromadzenie przedmiotów i narzędzi , którymi posługiwali się nasi przodkowie.

Szkoła włączyła się do akcji projektu „Młodzież pamięta” organizowanej przez władze województwa małopolskiego.

Przygotowano części artystyczne upamiętniające święta narodowe:

Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej

Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie wiedzy o Stryszowie (D.Talaga I miejsce).

W ramach działalności kółka europejskiego uczniowie zostali zapoznani z miejscem jakie Polska zajmuje w Europie i strukturach Uni Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie dumy i tożsamości narodowej . W ramach tych działań zostały opracowane układy choreograficzne narodowych tańców polskich.

W klasach pierwszych realizowane były autorskie programy edukacji regionalnej:

„Stryszów moja Mała Ojczyzna” w klasie I a

„Tu są moje korzenie” w klasie I b

Hasło „Nauka” realizowane było poprzez poszerzanie świadomości ekologicznej w środowisku lokalnym , udział w akcjach:

Sprzątanie Świata,

zbiórka makulatury ,

zużytych baterii , surowców wtórnych ,

dokarmianie ptaków i zwierząt ,

udział w Gminnych obchodach Dnia Ziemi w dwóch kategoriach wiekowych.

W ramach podnoszenia umiejętności i poszerzania wiadomości z zakresu przyrody i ochrony środowiska zorganizowano obchody Dnia Ziemi w szkole i przygotowano uczniów do gminnego konkursu „Rozpoznawanie gatunków roślin” (II miejsce, Joanna Odrowąż).

Ważnym punktem edukacji ekologicznej były wizyty w gospodarstwie ekologicznym „Sunflower Farm” oraz zajęcia terenowe przeprowadzane przez nauczyciela przyrody w ramach koła przyrodniczo-ekologicznego i zajęć lekcyjnych.

W klasie II realizowany był autorski program edukacji ekologicznej

Podnoszenie umiejętności matematycznych i logicznego myślenia realizowane było poprzez przygotowanie uczniów do konkursu matematyczno- przyrodniczego (szczebel powiatowy Łukasz Płatek) , Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” (Dawid Talaga-wynik bdb , lokata 18) oraz przeprowadzenie szkolnego konkursu „Mistrz Równań i Nierówności”

Uczniowie naszej szkoły mieli szansę rozwijania swoich zainteresowań i zdolności humanistycznych biorąc udział w pracach koła polonistycznego , teatralnego, redagując szkolną gazetkę „Sezam”. Podkreślić należy fakt, iż koło teatralne klas IV-VI pracowało w oparciu o autorski program .

Przeprowadzony został szkolny konkurs ortograficzny a zwyciężczyni tego konkursu Ewa Kwartnik reprezentowała szkołę na szczeblu powiatowym. Odbył się również szkolny konkurs humanistyczny i recytatorski. Uczniowie wzięli również udział w konkursie na wiersz „Słowa piękniejsze niż nuty” zorganizowany w ramach gminnych obchodów Dnia Ziemi w S.P. w Dąbrówce (Robert Frączek II miejsce, Mateusz Gębala III miejsce).

Uczniowie klasy Va i VIb uczestniczyli w społecznie prowadzonym kole miłośników języka niemieckiego , gdzie poszerzali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w grach i zabawach językowych. Również uczniowie klasy Ib brali udział w spotkaniach koła języka niemieckiego dla najmłodszych, gdzie poprzez gry i zabawy utrwalali materiał poznany na lekcjach.

Klasa IV przygotowała i zaprezentowała na forum szkoły przedstawienie jasełkowe „Wilkommen in Bettlehem” , Klasa II wystawiła scenkę pt. „Theater – farben , Blumen , Worter”. Powyższe inscenizacje zostały przedstawione również w przedszkolu w Stryszowie.

Uczniowie naszej szkoły mogli pogłębiać swoją wiedzę również z zakresu religii. Brali udział w konkursie biblijnym „Cuda Jezusa” ( Mirosław Płonka wyróżnienie w rejonowym konkursie w Wadowicach). Przeprowadzone zostały również konkursy plastyczne dla klas I i II „Mój kościół parafialny” i dla klas III i IV „Cuda Jezusa”. W nauczaniu zintegrowanym w ramach pracy z uczniem zdolnym zorganizowano konkursy:

muzyczny „Nasza klasa śpiewa”

plastyczne „Bezpieczna droga do szkoły”

czytelniczy

ortograficzny „Mistrz ortografii”

na najaktywniejszego ucznia w klasie – w klasie Ib

Realizowano autorskie programy z zakresu edukacji regionalnej :

„Stryszów moja mała ojczyzna” w klasie Ia

„Tu są moje korzenie” w klasie Ib

oraz edukacji ekologicznej w klasie II .

Uczniowie mieli również szanse rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach sportowych. Brali udział w „Quizie o tematyce sportowej” organizowanym przez GOK. Reprezentowali szkołę na zawodach na wszystkich szczeblach.

W ramach edukacji : czytelniczej i medialnej przeprowadzone zostały następujące konkursy :

Najlepszy czytelnik roku szkolnego w kategorii klas I-III i IV-VI

Pasowanie na czytelnika uczniów klas I

Konkurs głośnego czytania klas I i II

„Czy znasz twórczość Jana Brzechwy” w klasach I i II

Konkurs na najpiękniejszy Dzienniczek Lektur w klasach I

Konkurs na najpiękniejszy Dzienniczek Lektur w klasach II i III

Konkurs pięknego czytania ze zrozumieniem w klasach IV-VI

W klasach V i VI przeprowadzono test pt. „Czepiają się jak rzepy” poświęcony czytaniu ze zrozumieniem , mający na celu uświadomienie uczniom w jakim stopniu rozumieją czytany tekst.

informatycznej przeprowadzono szkolny turniej Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym , konkurs informatyczny oraz uczniowie wzięli udział w gminnym konkursie „Malowanie na ekranie”

europejskiej uczniowie poznawali zwyczaje i kulturę państw Uni Europejskiej .Przygotowali kolędę „Cicha noc” w językach państw Uni. Poznawali nowe tańce narodowe w tym tańce szkockie i angielskie Przygotowali wystawę prac plastycznych „Eurosymbole”. Przygotowali konkurs pt. „Bohaterowie bajek europejskich” poprzez który włączyli się w europejskie obchody Pierwszego Dnia Wiosny „Europa Spring 2005”. Opracowali również dwa układy choreograficzne narodowych tańców polskich. Praca koła europejskiego realizowana jest w oparciu o autorski program edukacji europejskiej.

plastycznej odbywały się zajęcia Warsztatów Artystycznych(społecznie prowadzonych). Przeprowadzony został konkurs plastyczny „Symbole Bożego Narodzenia – projekt kartki pocztowej”. We współpracy z GOK zorganizowane zostały warsztaty „Nitką malowane” .

W ramach podnoszenia stanu wiedzy i przygotowania uczniów do sprawdzianu po szóstej klasie przeprowadzono w klasach szóstych próbny sprawdzian. Podobne sprawdziany opracowano i przeprowadzono ( pani M. Zborowska i pani U. Bizoń )wśród uczniów klas piątych.

Dla dzieci z trudnościami w nauce zorganizowane były zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki , nauczanie indywidualne , zajęcia wyrównawcze w kształceniu zintegrowanym.

Uczniowie z wadami postawy uczęszczali na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Obszar działań pod hasłem „Cnota” obejmował kompleks działań mających na celu rozwijanie pozytywnych postaw i nawyków . Służyć temu miał system nagród ( pochwały , dyplomy , nagrody rzeczowe) uczniów o wzorowej postawie.

Celem promowania pozytywnych wzorców przeprowadzono w ramach projektu „Postawy” międzynarodowej akcji „Europa Spring 2005” konkurs plastyczny „Bohaterowie bajek europejskich” .

Szczególny nacisk położono na świadomość uczniów w zakresie prawa w szkole. Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów z systemem oceniania , dokumentami regulującymi życie w szkole , prawami i obowiązkami dziecka.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w II Sejmiku Dziecięcym, a uczeń Mirosław Płonka został wybrany przewodniczącym Rady Dziecięcej.

W ramach rozwijania samorządności działał Samorząd Uczniowski , Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” .

Wdrażano uczniów do demokratycznego modelu społeczeństwa poprzez organizowanie szkolnych i klasowych wyborów samorządowych. Odbyło się również szkolenie uczniów klas V w zakresie powinności obywatelskich przeprowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego a dotyczące podatków. Zasięgano opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawie zmiany systemu oceniania ( wprowadzenie oceny bdb. i nagannej z zachowania ) miało na celu budowanie postaw świadomości i podmiotowości u uczniów.

Szczególną uwagę zwrócono na otaczanie kultem symboli narodowych i religijnych oraz pielęgnowanie tradycji. W okresie Święta Zmarłych uczniowie odwiedzali z nauczycielami opuszczone mogiły na naszym cmentarzu , porządkowali je , palili znicze . W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano jasełka pt. „Tobie dziecię Jezus” dla szkoły i dla społeczności Stryszowa , przeprowadzony został konkurs kolęd, zaś szkolne koło teatralne klas IV-VI przygotowało przedstawienie „Hej do szopy” zajmując II miejsce w Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych. Wielkanoc uczczono przedstawieniem Jak to niegdyś na wsi bywało” przybliżającym zwyczaje i tradycje kultywowane w naszym regionie , oraz konkursem na najpiękniejszą pisankę. Dbano także o podtrzymywanie tradycji szkolnych organizując: Święto Szkoły , Ślubowanie pierwszoklasistów , Dzień Chłopaka , Mikołajki , Wigilie klasowe , zabawy karnawałowe , pocztę walentynkową , Dzień Kobiet , powitanie wiosny , Dzień Matki , Dzień Dziecka . W dniach żałoby narodowej po śmierci Ojca Św. Jana Pawła II wychowawcy przeprowadzili w klasach cykl zajęć związanych z życiem i dziełem Jana Pawła II . Ksiądz zorganizował apel z modlitwą za duszę Ojca Św. a z inicjatywy pani U. Bizoń tablica pamięci , na której każdy mógł napisać swe ostatnie słowa do Ojca Św. Ważnym punktem rozwoju duchowego była również wizyta w szkole biskupa Jana Zająca , którego dzieci przywitały przedstawieniem „Dziewczynka i ptaszek” i układem tanecznym.

Duży nacisk położono również w tym roku na kształtowanie postaw i nawyków estetycznych. Samorząd Uczniowski przeprowadził z pomocą pani Zborowskiej i pani Grygiel konkurs czystości , który wygrała klasa IV . Na bieżąco dbano o estetykę i aktualność szkolnych i klasowych gazetek. Wykonywano również okazjonalne ozdoby szkoły.

Został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą ozdobę jesienną ( Wygrała klasa IV ) a także Przegląd Twórczości Dziecięcej połączony z aukcją witraży wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Dochód z aukcji przeznaczony został na potrzeby warsztatów artystycznych . Uczniowie brali udział w konkursach plastycznych organizowanych przez GOK : Paleta 2005 , ozdoba choinkowa , ozdoba wielkanocna , upominek dla mamy.

W ramach uwrażliwiania uczniów na potrzeby innych przeprowadzono akcje : „Góra grosza” , „Gorączka złota” , zbiórka maskotek i słodyczy dla dzieci z Domu Pomocy Społeczne w Krakowie. Zorganizowana została loteria fantowa na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkoro uczniów naszej szkoły było woluntariuszami tej akcji.

Spółdzielnia Uczniowska sponsorowała nagrody rzeczowe w konkursach szkolnych i pokrywała koszty wycieczek uczniów najbardziej potrzebujących. Zakupiła kwiaty i doniczki w celu upiększenia korytarzy.

Szkolny program unikania zagrożeń realizowany był przez akcje profilaktyczne przeprowadzane przez wychowawców , higienistkę i opiekuna PCK. Uczniowie wzięli udział w Międzygminnym Konkursie na Bajkę Profilaktyczną (M. Płonka I miejsce) .Obejrzeli przedstawienie o tematyce profilaktycznej „Życie bez czarodziejów”. W klasie IV-VI przeprowadzono akcję „Bezpiecznie na rowerze......na dobry start” a w klasach I-VI „Bądź bezpieczny – unikaj zagrożeń”. Ponadto przeprowadzono szkolny konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach akcji profilaktycznych opiekun PCK przeprowadził pogadanki „Światowy Dzień Aids” i „Dzień bez papierosa”.

Ułatwiano dzieciom obcowanie ze sztuką poprzez:

wyjazdy do teatru :

„Przygody Tomka Sawyera”

„ABC teatru”

„Pimpuś Sadełko”

twórczość własną dzieci w kole teatralnym klas młodszych

„Kasztanowy bal”

„Teatr rozmaitości- tańce i zabawy integracyjne”

Teatr jednego aktora- „Rzepka”

„W krainie bajek”

„Żyjmy w zgodzie z przyrodą”

twórczość własną dzieci w kole teatralnym klas starszych

„Dziewczynka i ptaszek”

„Zabawa w śpiącą królewnę”

„Bajka o rybaku i rybce”

„Tobie dziecię Jezu”

„Hej do szopy”

„Kobieta z parasolką”

„Kobieta w różnych epokach”

„Tobie Mamo”

„W warsztacie szewskim”

wyjazdy do kina

„Kosmiczna planeta”

wyjścia do muzeum

„Fotopasje” , „Genius Loci”

zwiedzanie obiektów zabytkowych:

kopalnia soli w Wieliczce

kopalnia soli w Bochni

wycieczka do Zakopanego i Ludźmierza

wycieczka do Chorzowa

śladami kapliczek i krzyży przydrożnych

wyjazd na zieloną szkołę do Ustki

spotkania z ciekawymi ludźmi

iluzjonista , policjant

Do najważniejszych sukcesów naszej szkoły w roku szkolnym 2004/2005 należy zaliczyć:

I miejsce Mirosława Płonki w Międzygminnym Konkursie na Bajkę Profilaktyczną

II miejsce w konkursie gminnym „Żyjmy zgodnie z przyrodą”

Bardzo dobre wyniki naszych uczniów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” – Dawid Talaga 16 lokata

Zajęcie II miejsca przez szkolne koło teatralne klas IV-VI na Gminnym Przeglądzie Grup Kolędniczych Sukcesy sportowe:

IV miejsce Krzysztofa Malary w powiatowym turnieju szachowym

I miejsce K. Malary w gminnych zawodach – biegi przełajowe

IV miejsce K. Malary w powiatowych zawodach – biegi przełajowe

II miejsce J. Odrowąż, M. Płonki, M. Markiewicz, w gminnym konkursie przyrodniczym ”Las mieszkaniem wielu roślin i zwierząt”

Do mocnych stron naszej szkoły należy przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo i rozwój emocjonalny ucznia , indywidualne podejście do dziecka , profesjonalizm i różnorodność oferowanych zajęć .

Do słabych zaś stron należałoby zaliczyć zbyt małe propagowanie naszych dokonań i działalności w środowisku lokalnym.

Problemy do rozwiązania.

Na terenie naszej szkoły nie obserwuje się znaczących problemów wychowawczych . Zdarzają się jednak czasem sytuacje wymagające szczególnej interwencji ze strony i nauczycieli i środowiska rodzinnego. Kilkoro uczniów sprawia problemy . Niszczenie mienia innych , wybuchy agresji , wulgaryzmy , łamanie regulaminu szkolnego, lekceważący stosunek do nauczycieli pracowników szkoły to problemy z którymi musimy się uporać.

W przyszłym roku należałoby zwrócić szczególną uwagę na kulturę słowa, walkę z wulgaryzmami i wprowadzenie do powszechnego obiegu zwrotów grzecznościowych.

Należałoby również zwiększyć estetykę otoczenia, szkolnych korytarzy i klas a przede wszystkim higienę osobistą uczniów. - zamieszczanie informacji na stronie internetowej - organizacja ogólnych zebrań szkolnych, na których uczniowie prezentowaliby swoje dokonania - więcej informacji na temat pracy szkoły w gazetce szkolnej „SEZAM”