Scenariusz zajęć z wykorzytsaniem TIK na lekcji geografii

Scenariusz zajęć do lekcji geografii realizowany w ramach projektu aktywna tablica

 

Przedmiot/rodzaj zajęć : Geografia-lekcja utrwalająca poznany materiał

Klasa/Grupa : Klasa V Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Stryszowie

Temat Lekcji: Lekcja powtórzeniowa z działu Krajobrazy Polski.

Cele lekcji –operacyjne:

 • Podsumowanie i usystematyzowanie wiedzy o krajobrazach Polski,

kształcenie umiejętności dostrzegania relacji człowiek-środowisko przyrodnicze.

Uczeń zna:

 • podstawowe pojęcia dotyczące krajobrazu i nazwy głównych typów krajobrazów Polski,
 • nazwy głównych typów krajobrazów Polski,

    Uczeń rozumie:

 • znaczenie typu krajobrazu dla życia człowieka,
 • procesy prowadzące do przekształcania krajobrazu,
 • konieczność zachowania obszarów o krajobrazie naturalnym,

   Uczeń potrafi:

 • prawidłowo stosować pojęcia dotyczące krajobrazu,
 • Rozpoznawać typ krajobrazu na podstawie opisu oraz zdjęć,
 • wskazywać na mapie określone pasy i typy krajobrazów.

Metody pracy, w tym aktywizujące  (rodzaje)

Informacyjna,  problemowa,  operatywna,

Praca pod kierunkiem nauczyciela –układanie puzzli –mapy ukształtowania powierzchni Polski.

Praca z multiatlasem Polska, przyroda i kultura oraz interaktywnymi mapami Polski.

Formy pracy:

Pogadanka, praca indywidualna  w grupach i zbiorowa.

Zgodność z podstawą programową i standardami wymagań: zapisy

 • 1) wskazuje na mapie położenie krain geograficznych Polski;
 • 2) przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie;
 • 3) rozpoznaje krajobrazy Polski w opisach oraz na ilustracjach;
 • 4) przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów;
 • 5) opisuje zajęcia, tradycje rodzinne i zwyczaje mieszkańców wybranych krain geograficznych Polski.
 • 6) opisuje najważniejsze obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz wskazuje je na mapie.
 • 7 przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka,
 • 8 przyjmuje postawę szacunku wobec środowiska przyrodniczego i kulturowego Polski.

 

 

Data : 14.03.2019r.