Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK na lekcji historii

Scenariusz lekcji historii w klasie VII z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (interaktywnej)

Zjednoczenie Niemiec

Cele lekcji:

Uczeń:

− poprawnie posługuje się terminami:  II Rzesza Niemiecka, Komuna Paryska,

− 1864 r. – wojna Prus i Austrii z Danią, 1866 r.

– klęska Austrii w wojnie z Prusami, 1867 r. – powstanie Związku Północnoniemieckiego, lata 1870–1871 – wojna prusko-francuska, 1871 r. – zjednoczenie Niemiec (utworzenie Cesarstwa Niemieckiego),

− omawia rolę postaci: Ottona von Bismarcka, Henriego Dunanta,

− przedstawia kolejne etapy procesu zjednoczenia państw niemieckich,

− wskazuje na mapie zmiany terytorialne wynikające z przebiegu zjednoczenia  Niemiec,

− wyjaśnia okoliczności powstania i działalność Komuny Paryskiej.

 

Metody:

− metoda aktywizująca – linia czasu,

− rozmowa kierowana,

− elementy wykładu,

− praca z tablicą multimedialną

− praca z mapą,

− praca z materiałem ilustracyjnym.

 

Formy pracy:

indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

− podręcznik,

−  tablica multimedialna,

− karta pracy „Zjednoczenie  Niemiec”,

−  linia czasu do uzupełnienia.

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
 2. Podczas rozmowy zainicjowanej przez nauczyciela uczestnicy zajęć przypominają, jaka była sytuacja państw niemieckich, w szczególności Prus, po kongresie wiedeńskim.
 3. Uczniowie zapoznają się z informacją dotyczącą najważniejszych zagadnień, na które będą musieli zwrócić uwagę w trakcie lekcji .

 

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel w krótkim wykładzie opowiada o dążeniach zjednoczeniowych w Niemczech w pierwszej połowie XIX w. Przedstawia przyczyny podejmowanych działań oraz plan zjednoczenia Niemiec realizowany przez Ottona von Bismarcka).
 2. Uczniowie zapoznają się z krótkimi filmikami dotyczącymi procesu zjednoczenia Niemiec, które zostają im odtworzone na tablicy multimedialnej.
 3. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Zadaniem zespołów jest przygotowanie na podstawie obejrzanego filmu linii czasu prezentującej proces zjednoczenia Niemiec, zgodnie z otrzymanymi  Nauczyciel zawiesza na tablicy linię czasu z miejscami na wpisanie dat oraz wydarzeń. Uczniowie mają 15 minut na uzupełnienie schematów i przygotowanie wystąpień.
 4. Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele grup uzupełniają odpowiednie odcinki linii czasu oraz opowiadają o prezentowanych wydarzeniach. Nauczyciel kontroluje, aby kolejne fragmenty były wypełniane w sposób umożliwiający następnemu zespołowi dopisanie

właściwych treści.

 1. Uczniowie wykonują zadanie 1. Umieszczone na tablicy interaktywnej „Mapa zjednoczenia Niemiec”. Osoba chętna zaznacza na mapie tereny, które zostały przyłączone do Niemiec w wyniku wymienionych wydarzeń.
 2. Nauczyciel podkreśla fakt, że zjednoczenie Niemiec miało poważne skutki nie tylko dla nowo powstałego państwa, lecz także dla całej Europy – m.in. przedstawia wydarzenia Komuny Paryskiej jako następstwo klęski Francji w wojnie z Prusami. Następnie

poleca uczniom zapoznać się z tekstem Czerwony Krzyż  i zadaje pytanie naforum klasy: Kto, kiedy i dlaczego zdecydował o założeniu organizacji nazwanej Czerwonym Krzyżem?.

Faza podsumowująca

Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują zadanie 2 umieszczone na tablicy interaktywnej dotyczące podobieństw i różnic w przebiegu zjednoczenia Włoch i Niemiec. Wyznaczone osoby zaznaczają znakiem + podobieństwa i – różnice.

 

Scenariusz lekcji historii w klasie VII z wykorzystaniem tablicy multimedialnej (interaktywnej)

Zjednoczenie Niemiec

Cele lekcji:

Uczeń:

− poprawnie posługuje się terminami:  II Rzesza Niemiecka, Komuna Paryska,

− 1864 r. – wojna Prus i Austrii z Danią, 1866 r.

– klęska Austrii w wojnie z Prusami, 1867 r. – powstanie Związku Północnoniemieckiego, lata 1870–1871 – wojna prusko-francuska, 1871 r. – zjednoczenie Niemiec (utworzenie Cesarstwa Niemieckiego),

− omawia rolę postaci: Ottona von Bismarcka, Henriego Dunanta,

− przedstawia kolejne etapy procesu zjednoczenia państw niemieckich,

− wskazuje na mapie zmiany terytorialne wynikające z przebiegu zjednoczenia  Niemiec,

− wyjaśnia okoliczności powstania i działalność Komuny Paryskiej.

 

Metody:

− metoda aktywizująca – linia czasu,

− rozmowa kierowana,

− elementy wykładu,

− praca z tablicą multimedialną

− praca z mapą,

− praca z materiałem ilustracyjnym.

 

Formy pracy:

indywidualna, grupowa, zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

− podręcznik,

−  tablica multimedialna,

− karta pracy „Zjednoczenie  Niemiec”,

−  linia czasu do uzupełnienia.

 

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności i podanie tematu lekcji.
 2. Podczas rozmowy zainicjowanej przez nauczyciela uczestnicy zajęć przypominają, jaka była sytuacja państw niemieckich, w szczególności Prus, po kongresie wiedeńskim.
 3. Uczniowie zapoznają się z informacją dotyczącą najważniejszych zagadnień, na które będą musieli zwrócić uwagę w trakcie lekcji .

 

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel w krótkim wykładzie opowiada o dążeniach zjednoczeniowych w Niemczech w pierwszej połowie XIX w. Przedstawia przyczyny podejmowanych działań oraz plan zjednoczenia Niemiec realizowany przez Ottona von Bismarcka).
 2. Uczniowie zapoznają się z krótkimi filmikami dotyczącymi procesu zjednoczenia Niemiec, które zostają im odtworzone na tablicy multimedialnej.
 3. Nauczyciel dzieli klasę na cztery grupy. Zadaniem zespołów jest przygotowanie na podstawie obejrzanego filmu linii czasu prezentującej proces zjednoczenia Niemiec, zgodnie z otrzymanymi  Nauczyciel zawiesza na tablicy linię czasu z miejscami na wpisanie dat oraz wydarzeń. Uczniowie mają 15 minut na uzupełnienie schematów i przygotowanie wystąpień.
 4. Po upływie wyznaczonego czasu przedstawiciele grup uzupełniają odpowiednie odcinki linii czasu oraz opowiadają o prezentowanych wydarzeniach. Nauczyciel kontroluje, aby kolejne fragmenty były wypełniane w sposób umożliwiający następnemu zespołowi dopisanie

właściwych treści.

 1. Uczniowie wykonują zadanie 1. Umieszczone na tablicy interaktywnej „Mapa zjednoczenia Niemiec”. Osoba chętna zaznacza na mapie tereny, które zostały przyłączone do Niemiec w wyniku wymienionych wydarzeń.
 2. Nauczyciel podkreśla fakt, że zjednoczenie Niemiec miało poważne skutki nie tylko dla nowo powstałego państwa, lecz także dla całej Europy – m.in. przedstawia wydarzenia Komuny Paryskiej jako następstwo klęski Francji w wojnie z Prusami. Następnie

poleca uczniom zapoznać się z tekstem Czerwony Krzyż  i zadaje pytanie naforum klasy: Kto, kiedy i dlaczego zdecydował o założeniu organizacji nazwanej Czerwonym Krzyżem?.

Faza podsumowująca

Uczniowie wspólnie z nauczycielem rozwiązują zadanie 2 umieszczone na tablicy interaktywnej dotyczące podobieństw i różnic w przebiegu zjednoczenia Włoch i Niemiec. Wyznaczone osoby zaznaczają znakiem + podobieństwa i – różnice.