Scenariusz zajęć z języka polskiego klasa VIII

Temat: Rodzaje i gatunki literackie

Podstawa programowa:

 • 1. 1), 2); 2. 1), 2), 3), 6)
 • 3. 1), 2), 3);
 • 1. 1), 2), 6), 7); 2. 3)
 • 1,  2, 6, 7, 8

 

Cele lekcji:

- usystematyzowanie wiadomości o rodzajach i gatunkach literackich

- doskonalenie umiejętności określania charakterystycznych cech rodzajów i gatunków literackich

- doskonalenie umiejętności przypisywania danego utworu do odpowiedniego rodzaju

   literackiego

- kształcenie umiejętności odróżniania gatunków epickich, lirycznych i dramatycznych

 

Metody pracy:

heureza, metoda oglądowa,  metoda ćwiczeń praktycznych.

Formy pracy:

zbiorowa, indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne:

Plansze: teoria literatury/ rodzaje i gatunki literackie, https://sjp.pwn.pl//, WSiP net.pl kształcenie literackie i kulturowe/ rodzaje i gatunki literackie, program LearningApps.org, książki, Plansze interaktywne WSiP.

Tok lekcji

 1. Uczniowie, korzystając ze Słownika języka polskiego /https://sjp.pwn.pl//, podają definicję rodzaju literackiego i gatunku literackiego.

rodzaj literacki- zespółutworówliterackich,owspólnychcechachgenetycznych, kompozycyjnychijęzykowo-stylistycznych

gatunek literacki- formautworuliterackiego,podrzędnawstosunkudorodzajuliterackiego

Nauczyciel wyjaśnia, czym różnią się te pojęcia.

 

 1. Korzystając z tablic wyświetlonych na tablicy interaktywnej, podają charakterystyczne cechy dla poszczególnych rodzajów.

Liryka/ utwór pisany wierszem, podmiot liryczny, sytuacja liryczna, środki stylistyczne/.

Epika /narrator, fabuła, bohaterowie, czas i miejsce wydarzeń, utwór pisany prozą/.

Dramat/ podział na akty, sceny, odsłony,  role, tekst główny, tekst poboczny, dialog i monolog, akcja/.

 1. W oparciu o poznany materiał uczniowie nazywają rodzaj literacki podanych książek, np.

  „Opowieść wigilijna”- epika

  „ Na swoje księgi” – liryka

    „Zemsta” - dramat

 1. Uczniowie odczytują poszczególne gatunki reprezentatywne dla poszczególnych rodzajów literackich. Sporządzają notatkę, wpisując wyrazy do tabeli.

 

EPIKA

LIRYKA

DRAMAT

baśń

hymn

tragedia

opowiadanie

pieśń

komedia

nowela

fraszka

utwórdramatyczny

mit

tren

 

legenda

sonet

 

powieść

 

 

 

dziennik

 

 

pamiętnik

 

 

przypowieść

 

 

 

 

 1. Uczniowie, pracując w trzech grupach, podają przykłady poznanych utworów dla

poszczególnych rodzajów literackich. Nazywają gatunek. Zapisują na tablicy interaktywnej, np.

 

 

 

LIRYKA

EPIKA

DRAMAT

„Na zdrowie” - fraszka

„Latarnik”- nowela

„Dziady cz. II” – utwór dramatyczny

„ Czego chcesz od nas, Panie” - hymn

„ Pan Tadeusz” - epopeja

„Zemsta” -komedia

„Tren VIII” - tren

„O Piaście” -legenda

"Balladyna"- tragedia

“Stepyakermańskie”- sonet

„Lot Komety” -opowiadanie

 

“Nieporzucajnadzieje…”- pieśń

„Syzyf” - mit

 

 

„Kopciuszek” –baśń

 

 

 

“Syzyfoweprace”- powieść

 

 

 

 

“Dzienniki”- dziennik

 

 

“Pamiętnik z powstania warszawskiego”- pamiętnik

 

 

 

„Kain i Abel”- przypowieść

 

 

 1. Przypomnienie wiadomości o utworach synkretycznych / utwory liryczno-epickie/: ballada, bajka, satyra, epopeja.

  Uczniowie podają przykłady poszczególnych gatunków, np.

 ballada- „Świteź”

 bajka- „Żółw i mysz”

 satyra- „Żona modna

epopeja- „Pan Tadeusz”.

 

 1. Uczniowie sprawdzają swoją wiedzę dotyczącą rodzajów i gatunków literackich, korzystając z ćwiczeń zawartych na portalu LearningApps.org. Podchodzą do tablicy interaktywnej i segregują wiadomości, a następnie sprawdzają stopień opanowania materiału.

 

Zadanie

Ułóż krzyżówkę z wyrazem hasłowym, którym będzie jeden z rodzajów literackich, a wpisywane wyrazy nazwami gatunków literackich.